Sisteårsprosjekt: Smart Ortose

Relevante studieprogram Elektro (automasjon)/AIS

Vert gjennomført våren 2022

Two prosjekt på smarte ortosar vert gjennomført dette semesteret; gullhårsålen som skildra nedanfor og eit om justering av klumpfot.

Purpose

Utvikla og testa ein smart ortose,som gjev brukaren (pasienten) haptisk tilbakemelding (t.d. vibrasjon) på om belastinga er for stor eller for lita.

Ortosar vert brukt på mange ulike skadar i ledd og beinstruktur. Pasienten skal som regel bruka kroppsdelen, men overbelasting er skadeleg. Det er likevel viktig med ein viss belasting for å verta frisk, og det er ofte eit problem at brukaren ikkje belastar nok.

Me ser for oss at det er mogleg å konstruera ortosen med ein trykksensor og ein aktuator, som til dømes vibrerer forsiktig når brukaren har rett belasting og vibrerer kraftig når han vert overbelasta.

Målet for prosjektet er å utvikla ein prototype, som konseptprov, av ein sole med slik trykkmåling og aktuering. Denne solen kan så testast på friske personar for å vurdera korleis ein naturleg reagerer på den haptiske tilbakemeldinga. For utprøvingsformål må solen òg registrera data for analyse, både belasting og aktuering.

Vegleiarar

Forskings-/Utviklingsmetode

Studien er primært prototyping med kvalitativ evaluering med utviklarar og oppdragsgjevarar.

Kvantitativ analyse kan vera mogleg, men først etter kvalitativ vurdering som dannar grunnlag for meir presise spørsmålsstillingar.

Endeleg levering

Sluttrapporten bør innehalda

Ytterlegare bakgrunnsmateriale

ortosar er eitt heitt tema, med mange moglegheiter,der finst ein god del arbeidar på ulike prototypar ogtestar, t.d.

og Ålesund Sjukehus har gjort ein del arbeid på 3D-prentingbrukartilpassa ortosar. Denne teknologien kan vera ein delutviklinga av smarte ortosar.


Hans Georg Schaathun / hasc@ntnu.no