Statistikk og Simulering

Siste lab 4. mai

Punktestimat

10.2. Punktestimat

Oppgåve 10.2 Simuler hammingkoden n = 100 gongar med p = 0,1. Kva feilrate får du?

Oppgåve 10.3 Me bruker feilraten som estimator for feilsannsynet π. Estimer standardfeilen for estimatoren.

Oppgåve 10.4 Gjenta eksperimentet over med n = 400 simuleringar. Estimer standardfeilen og samanlikn med forrige oppgåve. Kva ser du?

Oppgåve 10.5 Vurder påstanden: Hammingkoden har 12% sannsyn for ordfeil. Verker dette rimeleg ut frå simuleringa og utrekningane dine over? Kor mykje kan du seia basert på det du har gjort so langt?